April 2018

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Hieronder treft u de algemene voorwaarden van PIT HR Ontwikkeling.
1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. PIT HR Ontwikkeling, werkzaam: Anja Kluyskens-Horsch en door haar ingehuurde derden. PIT HR Ontwikkeling: de gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de wederpartij van PIT HR Ontwikkeling. Overeenkomst: de overeenkomst afgesloten tussen PIT HR Ontwikkeling en Opdrachtgever.
2. Algemeen
1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met PIT HR Ontwikkeling en eveneens op overeenkomsten waar door PIT HR Ontwikkeling derden voor worden ingeschakeld.
2. Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de inhoud van de trainingen worden altijd zo spoedig mogelijk afgehandeld.
3. Wijzigingen van de opdracht of algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn.
4. PIT HR Ontwikkeling zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. PIT HR Ontwikkeling kan echter niet garanderen dat het door Opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt, omdat de uitkomsten van trainingen van meer factoren afhangen dan alleen de kwaliteit van de training zelf.
5. PIT HR Ontwikkeling en Opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, alsmede factoren bespreken die van invloed zijn op de beoogde resultaten.
6. Indien PIT HR Ontwikkeling andere trainers dan PIT HR Ontwikkeling zelf inzet bij opdrachten, worden de trainers inhoudelijk begeleid gericht op de opdracht en zorgt PIT HR Ontwikkeling voor adequate informatie over werkwijze, uitvoering en administratie van de opdracht.
3. Kosten Training
1. Kosten van eventuele huur van audiovisuele apparatuur in een accommodatie waar de opdracht plaatsvindt en de huur van de betreffende accommodatie zijn inbegrepen in de kostenraming van de Opdrachtgever.
4. Annulering Training
Met betrekking tot annulering van de overeenkomst gelden de volgende uitgangspunten:
1. Inschrijving betreffende de workshops, trainingen kan tot 14 dagen na inschrijving kosteloos geannuleerd worden.
2. Wordt inschrijving van een training of workshop 14 dagen na inschrijving verzet of afgezegd, dan is de Opdrachtgever het volledige bedrag schuldig aan PIT HR Ontwikkeling.
3. Indien van toepassing zijn de annuleringskosten van de accommodatie altijd volledig voor rekening van de Opdrachtgever.
4. Bij annulering door PIT HR Ontwikkeling ten gevolge van ziekte en/of van individuele medewerkers van PIT HR Ontwikkeling geldt als uitgangspunt dat de opdracht verschoven wordt naar een andere datum. In overleg kan PIT HR Ontwikkeling trachten zorg te dragen voor een vervangende medewerker die de opdracht op de geplande datum of data uitvoert. PIT HR Ontwikkeling is niet aansprakelijk voor eventuele gederfde inkomsten/schade bij de Opdrachtgever.
5. Als een training of workshop niet doorgaat of wordt geannuleerd, worden vooruitbetaalde kosten binnen 3 weken terugbetaald.

5. Werving & Selectie
1. PIT HR Ontwikkeling accepteert werving & selectieopdrachten op basis van “No cure No pay”.
2. Voor een geslaagde uitvoering van een opdracht tot werving en selectie wordt door PIT HR Ontwikkeling een honorarium in rekening gebracht van 20% van het bruto jaarinkomen, tenzij anders overeengekomen.
3. Alle door PIT HR Ontwikkeling opgegeven honoraria zijn exclusief BTW en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4. Onder een geslaagde uitvoering van een opdracht verstaat PIT HR Ontwikkeling het moment dat de kandidaat een (arbeids)contract heeft getekend bij Opdrachtgever.
5. Onder het bruto jaarinkomen verstaat PIT HR Ontwikkeling alle vastgelegde vaste inkomensbestanddelen, zoals het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld, vaste 13e en 14e maand. Variabele bonussen / provisie regelingen en/of toeslagen worden hier niet onder verstaan.
6. Indien het bedoelde dienstverband een deeltijdfunctie betreft, wordt het honorarium berekend op basis van een volledige werkweek, zoals bij de Opdrachtgever gebruikelijk is.
7. Indien Opdrachtgever een door PIT HR Ontwikkeling aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van Opdrachtgever afwijst en binnen 24 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende Opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 2 van deze algemene voorwaarden. 3.
6. Offertes, aanbiedingen & totstandkoming overeenkomst
1. Alle offertes, aanbiedingen en prijzen van PIT HR Ontwikkeling, waar ook gepubliceerd en hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2. Een overeenkomst tussen PIT HR Ontwikkeling en Opdrachtgever komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Nadat Opdrachtgever PIT HR Ontwikkeling een opdracht heeft verstrekt, ontvangt Opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging. Aanvaarding vindt plaats door middel van ondertekening van de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever. Tevens is van aanvaarding sprake indien Opdrachtgever door middel van een email de opdracht bevestigt of indien uit gedragingen van Opdrachtgever blijkt dat feitelijk uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.
3. Een kandidaat wordt geacht te zijn geïntroduceerd aan Opdrachtgever, nadat Opdrachtgever zijn/haar curriculum vitae van PIT HR Ontwikkeling heeft toegestuurd gekregen, of wanneer de kandidaat door PIT HR Ontwikkeling mondeling is voorgesteld.
4. Voor elke kandidaat door PIT HR Ontwikkeling geïntroduceerd en door Opdrachtgever aangesteld, ook voor een andere functie dan waarvoor de oorspronkelijke opdracht was verstrekt, is Opdrachtgever aan PIT HR Ontwikkeling het volledige honorarium verschuldigd.
5. Indien Opdrachtgever en kandidaat overeenstemming bereiken over een dienstverband, dient Opdrachtgever PIT HR Ontwikkeling hieromtrent binnen één week na overeenstemming volledig te informeren.
7. Richtlijnen aangaande het aangaan van rechtstreekse arbeidsverhouding
1.Indien een kandidaat door tussenkomst van PIT HR Ontwikkeling aan een mogelijke Opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke Opdrachtgever met die kandidaat een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 20% van het bruto jaarinkomen. De Opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van PIT HR Ontwikkeling in contact is gekomen met de kandidaat. Ook indien de kandidaat binnen 24 maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden bij de Opdrachtgever solliciteert of indien de Opdrachtgever de kracht binnen 24 maanden nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende kandidaat een arbeidsverhouding aangaat, is de Opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zoals eerder genoemd in dit lid.
2. Bij overtreding van één van de bepalingen van dit artikel is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van 20.000 Euro (twintig duizend) exclusief B.T.W. verschuldigd.
3. Opdrachtgever verplicht zich tot het onmiddellijk op de hoogte stellen van PIT HR Ontwikkeling wanneer Opdrachtgever met een kandidaat / medewerker een zakelijke overeenkomst of relatie aangaat.
4. Onder geen enkele voorwaarde mag Opdrachtgever contact opnemen in welke vorm dan ook met een bedrijf waar de door PIT HR Ontwikkeling voorgestelde kandidaten ooit werkzaam zijn geweest, zonder vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen van PIT HR Ontwikkeling.
5. De werving en selectie opdracht wordt als geslaagd beschouwd indien een door PIT HR Ontwikkeling voorgestelde kandidaat binnen vierentwintig maanden na het verstrekken van de opdracht in dienst treedt bij Opdrachtgever of een gerelateerd bedrijf van deze Opdrachtgever, in welke functie ook.
6. Opdrachtgever is niet gerechtigd gegevens over kandidaten aan derden door te geven. Opdrachtgever verplicht zich alle stukken vertrouwelijk te behandelen.
8. Tussentijdse beëindiging van Werving & Selectie opdracht
1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig beëindigen indien de uitvoering van de opdracht niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele specificaties. Dit ter beoordeling van PIT HR Ontwikkeling.
9. Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht
1. Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht.
2. Opdrachtgever erkent en aanvaart dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van Opdrachtgever of andere omstandigheden die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal PIT HR Ontwikkeling eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of gescheiden opdracht in rekening mogen brengen.
10. Vertrouwen en vertrouwelijkheid
1. Met alle informatie die door klanten en /of deelnemers aan de trainingen, workshops of werving en selectie opdrachten van PIT HR Ontwikkeling wordt verstrekt zal vertrouwelijk omgegaan worden, volgens de algemene regels van fatsoen. Deze gedragsregel geldt, waar relevant, ook voor de door PIT HR Ontwikkeling ingehuurde derden.
2. PIT HR Ontwikkeling is gehouden aan geheimhouding over bedrijfsgevoelige informatie van de klant.
3. Indien PIT HR Ontwikkeling andere trainers inhuurt voor specifieke opdrachten bij de klant, wordt zorg gedragen voor inhoudelijke en procesmatige overdracht om de taak naar behoren te kunnen uitvoeren.
11. Overige zaken
1. Een opdracht tot werven en selecteren geldt als inspanningsverbintenis. Voor de beslissing om met een geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk. PIT HR Ontwikkeling zal tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat Opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht.
2. Opdrachtgever vrijwaart PIT HR Ontwikkeling tegen alle afspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van PIT HR Ontwikkeling samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
3. PIT HR Ontwikkeling sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder begrepen gevolgschade /verliezen – van kandidaten die mede als gevolg van opdrachtuitvoering bij Opdrachtgever in dienst zijn getreden.
4. PIT HR Ontwikkeling houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra Opdrachtgevers schriftelijk op de hoogte zijn gesteld.
5.Het is Opdrachtgever verboden informatie / gegevens van voorgestelde kandidaten te verstrekken aan derden. Bij overtreding wordt de werkgever gehouden aan het betalen van de reguliere bemiddelingsfee.
12. Betaling
1. Tenzij anders is afgesproken, betaalt de Opdrachtgever de workshop en trainingen vooraf. Betaling niet ontvangen betekent geen toegang tot de workshops en trainingen. Bij werving en selectieopdrachten vindt facturering plaats na ondertekening van het arbeidscontract.
2. Over reis- en verblijfkosten worden bij de aanvang van de opdracht afspraken gemaakt tussen Opdrachtgever en PIT HR Ontwikkeling.
3. De Opdrachtgever verplicht zich de declaratie binnen 14 dagen na de declaratiedatum te betalen.
4. Indien een declaratie binnen 14 dagen na de declaratiedatum niet is betaald, heeft PIT HR Ontwikkeling het recht de wettelijke rente in rekening te brengen zonder dat ingebrekestelling is vereist.
5. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van PIT HR Ontwikkeling op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
13. Incassokosten
1. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim betreffende het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,-.
2. Indien PIT HR Ontwikkeling hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
14. Klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan PIT HR Ontwikkeling. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PIT HR Ontwikkeling in staat is adequaat te reageren. PIT HR Ontwikkeling zal een eerste reactie geven binnen 10 werkdagen.
2. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
3. Klachten worden afgehandeld binnen een termijn van 4 weken na melding door de Opdrachtgever. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de Opdrachtgever hierover in kennis worden gesteld binnen 4 weken na vermelding van de klacht. Hierbij zal het uitstel worden toegelicht. Tevens zal er een indicatie worden gegeven wanneer PIT HR Ontwikkeling uitsluitsel kan geven over de klacht.
4. Indien een klacht gegrond is, zal PIT HR Ontwikkeling de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal PIT HR Ontwikkeling slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
6. Indien er na bovenstaande klachtenprocedure geen overeenstemming wordt bereikt tussen PIT HR Ontwikkeling en de Opdrachtgever, komen PIT HR Ontwikkeling en de Opdrachtgever overeen een beroep te doen op een derde voor een onafhankelijk onderzoek naar de redelijkheid van de klacht. Partijen kunnen een andere onafhankelijke derde overeenkomen, als de klachtbehandeling speciale expertise vereist. Het oordeel van de derde is voor PIT HR Ontwikkeling bindend: eventuele consequenties worden door PIT HR Ontwikkeling zo spoedig mogelijk afgehandeld.
7. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.
15. Aansprakelijkheid
1. PIT HR Ontwikkeling is slechts aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid van PIT HR Ontwikkeling voor gevolgschade, vermogensschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
* De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
* De eventuele redelijke kosten, gemaakt om de gebrekkige prestatie van PIT HR Ontwikkeling aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan PIT HR Ontwikkeling toegerekend kunnen worden;
* Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
3. Voor schade als gevolg van wanprestatie in de uitvoering van de opdracht is PIT HR Ontwikkeling aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van de opdracht is overeengekomen.
4. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat PIT HR Ontwikkeling in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden vóór het ontstaan van de schade van Opdrachtgever heeft ontvangen.
5. PIT HR Ontwikkeling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer PIT HR Ontwikkeling is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6. Indien Opdrachtgever aan PIT HR Ontwikkeling informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
16. Opschorting en ontbinding
1. PIT HR Ontwikkeling is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
* Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
* Na het sluiten van de overeenkomst met PIT HR Ontwikkeling ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk de verplichtingen zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
* Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PIT HR Ontwikkeling op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien PIT HR Ontwikkeling de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. PIT HR Ontwikkeling behoudt steeds het recht volledige schadevergoeding te vorderen.
17. Auteursrecht
1. PIT HR Ontwikkeling houdt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door PIT HR Ontwikkeling verstrekte materialen, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, werkboeken, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PIT HR Ontwikkeling worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. PIT HR Ontwikkeling behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
18. Geschillen
1. Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, ongeacht of Opdrachtgever in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
2. In geval van geschillen tussen Opdrachtgever en PIT HR Ontwikkeling , zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechtbank.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
19. Evaluatie
1. Alle werkzaamheden worden door PIT HR Ontwikkeling geëvalueerd. Indien er behoefte bestaat aan specifieke evaluaties worden daartoe bij aanvang van de activiteit evaluatie-afspraken met de Opdrachtgever gemaakt.
2. De wijze waarop geëvalueerd wordt, wordt bepaald door PIT HR Ontwikkeling.
Artikel 20 Verwerkersovereenkomst
Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die PIT HR Ontwikkeling, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70905894, (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst (hierna: de Hoofdovereenkomst).
Artikel 20.1 Doeleinden van verwerking
1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Overeenkomst – op grond waarvan onder andere tijdelijk gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke worden bewaard voor trainingsdoeleinden en werving en selectie opdrachten die worden geleverd aan Verwerkingsverantwoordelijke – en die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.
Artikel 20.2 Verplichtingen Verwerker
1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
4. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.
5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s).
Artikel 20.3 Doorgifte van persoonsgegevens
1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de Europese Unie, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of welke landen het gaat. Verwerker staat er voor in dat, gelet op de omstandigheden die op de doorgifte van de persoonsgegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn, er bij landen buiten de Europese Unie sprake is van een passend beschermingsniveau.
3. In het bijzonder zal Verwerker bij het bepalen van een passend beschermingsniveau rekening houden met de duur van de voorgenomen verwerking, het land van herkomst en het land van eindbestemming, de algemene en sectoriële rechtsregels die in het betreffende land gelden, alsmede de regels van het beroepsleven en de veiligheidsmaatregelen die in die landen worden nageleefd.
Artikel 20.4 Verdeling van verantwoordelijkheid
1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een deels geautomatiseerde omgeving.
2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.
Artikel 20.5 Inschakelen van derden of onderaannemers
1. Verwerkingsverantwoordelijke verleent Verwerker hierbij een algemene toestemming om bij de Verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.
2. Verwerker mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden en zal op verzoek een lijst van derden (subverwerkers) aanleveren aan Verwerkingsverantwoordelijke.
3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.
Artikel 20.6 Beveiliging
1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.
Artikel 20.7 Meldplicht
1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen 48 uur nadat het lek bij hem bekend is geworden op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.
2. Een melding moet altijd worden gedaan, maar alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.
3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:
* de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;
* de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
* de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
*de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.
Artikel 20.8 Afhandeling verzoeken van betrokkenen
1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
Artikel 20.9 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 20.10 Audit
1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om een audit uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst of Verwerker verstrekt aan Verwerkingsverantwoordelijke een third party-mededeling, waarmee kan worden aangenomen dat Verwerker overeenkomstig de bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst handelt. Voornoemde naar oordeel van Verwerker.
2. Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.
3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Verwerker worden beoordeeld en kunnen, naar eigen goeddunken van Verwerker en op de wijze zoals Verwerker zelf bepaalt, worden doorgevoerd door Verwerker.
5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.
Artikel 20.11 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
* schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
* redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker ertoe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
*redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
*redelijke en aantoonbare kosten die Verwerkingsverantwoordelijke heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
3. De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding.
5. Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
6. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
Artikel 20.12 Duur en beëindiging
1. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
2. Zodra de Verwerkersovereenkomst om welke reden, en op welke wijze dan ook, is beëindigd, vernietigt de Verwerker de van de Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen persoonsgegevens onverwijld, tenzij partijen anders overeenkomen.
3. Verwerker is gerechtigd deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien. Zij zal minimaal drie maanden van tevoren mededeling doen van de wijzigingen aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag opzeggen tegen het einde van deze drie maanden indien zij niet akkoord kan gaan met de wijzigingen.
Artikel 20.13 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Verwerker gevestigd is.
Bijlage 1: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen
Persoonsgegevens Verwerker zal in het kader van artikel 1.1 van de Verwerkersovereenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:
* CV’s van sollicitanten;
* Gespreksnotities van sollicitatiegesprekken;
* Filmpjes van deelnemers met toestemming van deelnemer opgenomen gedurende deelname aan een training voor trainingsdoeleinden;
* alle persoonsgegevens die nodig zijn voor het te verwerken doel.
Van de categorieën betrokkenen: Ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond.
PIT HR Ontwikkeling
Jan Camperstraat 7
6416 SG Heerlen
Nederland
KvK-nummer: 70905894
Btw-identificatienummer: NL155764603B01
Telefoonnummer: +31(0)6-29074191

Algemene voorwaarden PIT HR Ontwikkeling versie 25 mei 2018.

Algemene voorwaarden PIT HR Ontwikkeling versie 02 februari 2018.